Kolofon

Glasba danes in nekoč 6
Interaktivno gradivo za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole
Avtorstvo:
Albinca Pesek
Besedilo, vzeto iz učbenika:
Glasba danes in nekoč 6, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole, 2. izdaja
Fotografije:
Shutterstock, arhiv Založbe Rokus Klett in drugi viri
Urednica:
Tatjana Kupljenik
Strokovni pregled:
Ema Polanec
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 76279811
ISBN 978-961-292-138-5 (HTML)