Kolofon

IzziRokus
GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6

Interaktivno gradivo za gospodinjstvo v 6. razredu

Avtorstvo: Besedilo, vzeto iz učbenika Gospodinjstvo za vsak dan 6: Saša Femc Knaflič, Asja Štucin
Prezentacije: Saša Femc Knaflič, Asja Štucin
Interaktivne naloge: Saša Femc Knaflič, Asja Štucin

Ilustracije: Matej de Cecco/Umer d. o. o., Marina Gabor
Fotografije: Shutterstock et al. in drugi viri (podroben seznam fotografij je objavljen posebej)

Urednik: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Jezikovni pregled: Urška Kosec s. p.

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Izdaja: Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2021
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic.Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 76266755
ISBN 978-961-292-137-8 (HTML)