Kolofon

Od glasov do knjižnih svetov 7+
Interaktivno gradivo za slovenščino v 7. razredu osnovne šole
Avtorstvo:
dr. Petra Kodre
Besedilo, vzeto iz samostojnega delovnega zvezka:
Od glasov do knjižnih svetov 7+
Ilustracije:
Igor Šinkovec
Videoposnetki:
Studio Ritem
Avdioposnetki:
Studio Ritem, Fixmedia
Urednica:
Maša Skok
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2021
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 76246787
ISBN 978-961-292-152-1 (HTML)