Kolofon

Slovenščina v oblaku 6
Interaktivno gradivo za slovenščino v 6. razredu osnovne šole
Avtorstvo:
Vesna Kumer, Črt Močivnik, dr. Mojca Smolej, Tomaž Koncilija
Besedilo, vzeto iz samostojnega delovnega zvezka:
Slovenščina v oblaku 6
Ilustracije:
Mojca Krajnc (Umer, d. o. o.)
Fotografije:
Shutterstock, Tomaž Urh/RIC Bela krajina, Tina Grošel Davies, Nasa, Gettyimages, Agencija RS za okolje, portal Fran.si, Ljubo Hrast, Založba Rokus Klett
Videoposnetki:
Videofon, Mopolis
Avdioposnetki:
Videofon, Fixmedia, Zvok Oven
Urednica:
Andreja Ponikvar Jakša
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.