Kolofon

IzziRokus
PRAVA TEHNIKA 7

Interaktivno gradivo za tehniko in tehnologijo v 7. razredu

Avtorstvo: Besedilo, vzeto iz učbenika Prava tehnika 7: dr. Dragica Pešaković (Tehnika in človek, Varnost, Umetne snovi), dr. Andrej Šafhalter (pravokotna projekcija, Tehnična sredstva), Doroteja Kobal Černe (dejavnosti)
Prezentacije: dr. Dragica Pešaković
Interaktivne naloge: dr. Dragica Pešaković

Fotografije: Shutterstock in drugi viri (podroben seznam fotografij je objavljen posebej)

Urednik: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Jezikovni pregled: Katja Paladin s. p.

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Izdaja: Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2021
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 76231427
ISBN 978-961-292-147-7 (HTML)