Jaz, midva, mi 7

Interaktivno gradivo za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu
 1. Posameznik, skupnosti, država

  Etika se ukvarja z vprašanjem, kako naj človek ravna, da bo dober, razumen in pošten do sebe in do drugih. Temelj vsakega človekovega ravnanja so vrednote. Značilnosti, po katerih se ljudje razlikujejo od drugih, tvorijo človekovo identiteto. Ljudje se lahko na medsebojne razlike odzovejo strpno ali nestrpno. Nestrpnost vodi v predsodke in diskriminacijo. Človek je družbeno bitje in se vključuje v različne skupnosti, kot so družina, narod in država. V teh skupnostih si ljudje med seboj pomagajo in zadovoljujejo različne potrebe. Kjer ljudje sobivajo in razvijejo skupna pravila. Na ravni države, tudi v šolah, obstajajo predpisana pravila. Pravimo jim zakoni in se nanašajo na vsa področja življenja človeške skupnosti.

 2. Skupnost državljanov Republike Slovenije

  Republika Slovenija je samostojna država. Neodvisna je postala 25. junija 1991. Simboli Republike Slovenije so zastava, grb in himna. Ureditev, ki velja v naši državi, je parlamentarna demokracija. Najpomembnejšo nalogo pri odločanju ima državni zbor, ki poleg vlade, predsednika države in sodišč tvori oblast; ta je v Sloveniji razdeljena na tri veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Državljanstvo Slovenije se lahko pridobi z rojstvom, lahko pa tudi z izpolnjevanjem pogojev, ki jih določajo zakoni. V Republiki Sloveniji živita dve narodni skupnosti, poleg njiju pa še romska skupnost. Najvišji pravni akt v državi se imenuje ustava. Slovenija je leta 2004 postala tudi članica Evropske unije.

 3. Slovenija in človekove pravice

  Človekove pravice pripadajo vsakemu človeku zato, ker je človek. Vsakemu človeku dajejo dostojanstvo. Delimo jih v tri skupine: politične, socialno-ekonomske in kulturno-razvojne pravice. Sodobne države človekove pravice sistematično vnašajo v svoje ustave in zakone od konca druge svetovne vojne, ko sta tudi nastala dva temeljna dokumenta o človekovih pravicah. To sta Splošna deklaracija o človekovih pravicah in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S Konvencijo o otrokovih pravicah so otroci zaradi svoje šibkosti v odnosu do odraslih posebej zavarovani. Nad izvajanjem in varovanjem človekovih pravic bedijo Organizacija združenih narodov z visokim komisarjem za človekove pravice, Svet Evrope in Evropska komisija za človekove pravice. V Sloveniji imamo tudi varuha človekovih pravic.

 4. Verovanje, verstva, država

  Vera ali verovanje ali religija je priznavanje in sprejemanje naukov in verskih resnic, ki jih uči določena vera. Glede na način verovanja ločimo monoteistična in politeistična verovanja. Verstvo je organizirana celota verskih naukov, vernikov, verskih skupnosti in obredov. Nauki različnih verstev so zapisani v svetih knjigah, imajo posebne verske stavbe, svete kraje ter uporabljajo različne verske simbole. Med velika svetovna verstva štejemo krščanstvo, judovstvo, islam, hinduizem in budizem. Pravica do veroizpovedi je ena od osnovnih človekovih pravic in je zapisana v slovenski ustavi. Cerkev kot ustanova je ločena od države. V Sloveniji je največ pripadnikov katoliške verske skupnosti, med večje pa prištevamo tudi pravoslavno, islamsko in protestantsko versko skupnost.