Kolofon

IzziRokus
JAZ, MIDVA, MI 7

Interaktivno gradivo za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu

Avtorstvo: Besedilo, vzeto iz učbenika Jaz, midva in mi 7: Daša Ganna Mahmoud, Elissa Tawitian, Mateja Zupančič
Prezentacije: Matic Intihar
Interaktivne naloge: Matic Intihar

Ilustracije: Jaka Vukotić /Umer d. o. o.
Fotografije: Getty images, Shutterstock et al (podroben seznam fotografij je objavljen posebej)

Urednik: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Jezikovni pregled: Katja Paladin, Živa Čebulj

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Izdaja: Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2021
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 76217859
ISBN 978-961-292-134-7 (HTML)