Kolofon

IzziRokus
POTUJEM V PRETEKLOST 6

Interaktivno gradivo za zgodovino v 6. razredu

Avtorstvo: Besedilo, vzeto iz učbenika Potujem v preteklost 6: Helena Verdev, mag. Jelka Miranda Razpotnik
Prezentacije: Jon Košir
Interaktivne naloge: Jon Košir

Ilustracije: Marina Gabor, Urška Glavnik, Marko Kočevar
Fotografije: Getty images, Shutterstock et al. (podroben seznam fotografij je objavljen posebej)
Animacije in videoposnetki: (podroben seznam je objavljen posebej)
Zemljevidi: Monde Neuf d. o. o.

Urednik: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Jezikovni pregled: Mateja Samastur

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Izdaja: Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2021 
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 76165123
ISBN 978-961-292-158-3 (HTML)