Kolofon

Planet Radovednih pet – Likovna umetnost 4
Napredna oblika interaktivnega učnega gradiva z multimedijsko vsebino za likovno umetnost v 4. razredu osnovne šole
Avtorica vsebin:
Silva Karim
Fotografije:
Shutterstock, Wikimedia Commons in drugi viri  (seznam slikovnega gradiva spodaj)
Videoposnetki:
Silva Karim (natančen seznam spodaj)
Urednica serije Planet Radovednih pet:
mag. Mojca Urankar Počkaj
Urednica:
Tatjana Kupljenik
Urednica za medpredmetno povezovanje:
Mira Kramarič
Urednica za elektronska gradiva:
Tatjana Kupljenik
Oblikovanje vmesnika in vsebine:
Kristina Prgomet
Montaža videoposnetkov:
Kristina Prgomet
Priprava gradiv za interaktivno obliko:
Barbara Skaza
Računalniška obdelava:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2022
URL: https://www.planet.radovednih-pet.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2022). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 128831235
ISBN ISBN 978-961-292-342-6 (HTML)

Seznam slikovnega gradiva:

Poglavje Likovne tehnike: čopiči (Anna Kolosyuk/U)
Enota Risba – Črta in pika: Kmet, Vincent van Gogha (Wikimedia Commons PD)
Enota Slika – Postopek slikanja: slika ladje (Silva Karim)
Enota Kiparstvo – Relief v glini: relief asirskega kralja (Wikimedia Commons PD)
Enota Grafika – Šablonski tisk: grafika živali (Silva Karim)
Enota Grafika – Tisk s pečatniki: odtis pečatnikov (Silva Karim)
Enota Grafika – Odtiskovanje rastlin: voščilnice (Silva Karim)
Enota Grafika – Monotipija: grafika tihožitje (Silva Karim)
Enota Grafika – Kolažni tisk: grafika ptič (Silva Karim)
Enota Grafika – Kolagrafija: grafika list (Silva Karim)
Enota Grafika – Kapa plošča: grafika otroci (Silva Karim)
Enota Grafika – Frotaž: grafika ribe (Silva Karim)

Seznam videoposnetkov:

Enota Risba – Črta in pika: Risba – Črta in pika: Materiali in orodja za risanje (arhiv ZRK)
Enota Slika – Postopek slikanja: Slika – Mešanje barv na paleti: Postopek slikanja (arhiv ZRK)
Enota Kiparstvo – Relief v glini: Kiparstvo – Relief v glini (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Šablonski tisk: Grafika: Tisk s premičnimi šablonami – šablonski tisk (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Tisk s pečatniki: Grafika – Tisk s pečatniki (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Odtiskovanje rastlin: Grafika – Odtiskovanje rastlinskih oblik (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Monotipija: Grafika – Monotipija (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Kolažni tisk: Grafika – Kolažni tisk (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Kolagrafija: Grafika - Kolagrafija (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Kapa plošča: Grafika – Tisk s pomočjo matrice iz kapa plošče (arhiv ZRK)
Enota Grafika – Frotaž: Grafika – Frotaž (Silva Karim)

Seznam kratic in okrajšav
PD:  Public domain, U: Unsplash, ZRK: Založba Rokus Klett