Kolofon

IzziRokus
Dotik narave 7
Interaktivno gradivo za naravoslovje v 7. razredu

Avtorstvo:
Besedilo, vzeto iz učbenika Dotik narave 7: Iztok Devetak, Lovro Rozman, Maja Sopotnik in Katarina Susman
Predelava vsebin izvornega učbenika v elektronsko obliko: Matej Urbančič
Dodatne vsebine: Matej Urbančič, Doroteja Fon, Brigita Urbančič
Dejavnosti: Doroteja Fon
Naloge: Doroteja Fon
Preizkusi znanja: Tadeja Klenar, Manca Kavčič
Učiteljeva predstavitev: Bernarda Barbo

Ilustracije: Gregor Cvetko, Matej de Cecco/Umer d. o. o, Doroteja Fon, Gregor Lož/Umer d. o. o, Davor Mešić, Marko Renko/Umer d. o. o, Lea Vučko (glej seznam slikovnega gradiva spodaj)
Fotografije: Shutterstock, NASA, Science Photo Library, iStockPhoto in drugi (glej seznam slikovnega gradiva spodaj)
Animacije: Brigita Urbančič, Jure Laimiš, Luka Mis
Naloge: Luka Mis, Blaž Štempelj, Zdenko Vuk
Videoposnetki: © Twig World Limited

Urednica: Petra Bizjak Rogina
Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Elektronska izdaja različica 1.0

Ljubljana 2021

URL: https://www.izzirokus.si

Cena: 9,00 EUR

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 76201987
ISBN 978-961-292-150-7 (HTML)

 

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

 

Seznam slikovnega gradiva

v pripravi ...