Kolofon

IzziRokus
Raziskujem Afriko in Novi svet 8
Interaktivno gradivo za geografijo v 8. razredu 
Avtorstvo:
Helena Verdev, dr. Mojca Ilc Klun
Besedilo, vzeto iz učbenika:
Raziskujem Afriko in Novi svet
NOVO POTOVANJE 
Učbenik za geografijo v 8. razredu 
Ostalo besedilo:
Helena Verdev, dr. Mojca Ilc Klun
Dejavnosti:
Helena Verdev, Mojca Ilc Klun, Blaž Lampret, Vid Tilia, Andraž Pavlič, Nejc Kavka, Katja Vidmar
Naloge:
Helena Verdev, Mojca Ilc Klun, Blaž Lampret, Vid Tilia, Andraž Pavlič, Nejc Kavka, Katja Vidmar
Ilustracije:
Gregor Štrukelj, Getty images (Dorling Kindersley), Urška Glavnik
Fotografije:
Shutterstock, Getty images, Nasa (podroben seznam fotografij je objavljen spodaj)
Animacije:
Videoposnetki:
© Twig World Limited, Nejc Kavka (podroben seznam je objavljen spodaj), 
Zemljevidi:
PONS

Urednica:
Helena Verdev 
Uredniški pregled:
Mojca Ilc Klun
Jezikovni pregled:
Mateja Samastur
Recenzenti:
dr. Karel Natek, dr. Katja Vintar Mally, Andreja Janša
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2022
URL: https://www.izzirokus.si/ 

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2022). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 99977731
ISBN 978-961-292-156-9 (HTML)