Skrivnosti števil in oblik 9

Interaktivno gradivo za matematiko v 9. razredu
 1. Izrazi

  Uporaba črk v računih ti ni tuja. Z njimi zaznamujemo spremenljivke, izraze, v katerih nastopajo, pa imenujemo izrazi s spremenljivkami ali algebrski izrazi. V tem poglavju se boš naučil množiti dvočlenik z dvočlenikom, določiti produkt vsote in razlike dveh enakih členov ter preoblikovati izraz v produkt. Algebrske izraze boš torej sešteval, odšteval in množil.

 2. Algebrski ulomki

  Ulomke, v katerih nastopajo spremenljivke, imenujemo algebrski ulomki. V tem poglavju boš izvedel, da tak ulomek v določenih primerih nima pomena, spoznal pa boš tudi osnovne štiri računske operacije, ki jih uporabljamo pri računanju z njimi.

 3. Enačbe

  Preproste enačbe z eno neznanko pogosto rešujemo s sklepanjem, včasih s poskušanjem, lahko pa tudi z risanjem diagramov. V tem poglavju boš izvedel, kako se reševanja enačb lotimo na strogo matematičen način.

 4. Uporaba linearnih enačb pri reševanju besedilnih nalog

  Naloge z besedilom poznaš kot matematične uganke ali orehe. V tem poglavju se jih boš naučil reševati z enačbami. Spoznal boš, da je pomembno, da besedilo naloge pravilno prevedeš v matematični zapis. Pri tem ti bosta v pomoč natančno branje in razčlenitev besedila.

 5. Sorazmerje in podobnost

  S podobnostjo se pogosto srečuješ v vsakdanjem življenju. Gradbeni načrti npr. predstavljajo realen objekt, le da so vse dolžine skrajšane tako, da ostanejo razmerja dolžin nespremenjena, in tudi velikosti kotov se ne spremenijo. V tem poglavju boš spoznal matematični pojem podobnost in njegovo uporabo.

 6. Funkcija

  Verjetno poznaš otroško igro potapljanje ladjic. Pri njej se srečaš s pojmom koordinatni sistem. Pri matematiki v koordinatnem sistemu ponazorimo odvisnost ene količine od druge. V tem poglavju boš usvojil pojem funkcije.

 7. Odnosi med geometrijskimi elementi v prostoru

  Točka, premica in ravnina so osnovni geometrijski pojmi. V tem poglavju boš spoznal in preučeval povezave med njimi.

 8. Prizma

  V tej učni enoti se boš ukvarjal s prizmami. To so geometrijska telesa z dvema osnovnima ploskvama, ki sta vzporedna in skladna večkotnika. Poleg opisa in pregleda vrst, ki spadajo v to skupino oglatih teles, se boš ukvarjal še s preseki prizem z ravnino, izračunaval pa boš tudi površine in neznane količine prizem.

 9. Valj

   V tem poglavju se boš seznanil z nastankom valja, z opisom in vrstami valja kot okroglega geometrijskega telesa ter s preseki pokončnega valja, računal boš površino in prostornino valja ter spoznal valj kot vrtenino.

 10. Piramida

  Ob besedi piramida verjetno pomisliš na Egipt ali na taborjenje v šotorih. V tem poglavju boš preučeval piramide kot skupino oglatih geometrijskih teles. V pokončnih piramidah so značilni pravokotni trikotniki, pri katerih z uporabo Pitagorovega izreka izračunaš neznane količine. Z njihovimi vrednostmi boš računal površine in prostornine piramid.

 11. Stožec in krogla

  Poleg oglatih geometrijskih teles že poznaš valj in veš, da spada med okrogla geometrijska telesa. V tem poglavju boš spoznal še dve okrogli telesi. Znal boš opisati površje stožca in krogle in izračunati neznane količine pri obeh telesih ter se naučil računati njuno površino in prostornino.

 12. Vzorci in zaporedja

  V tem poglavju se boš naučil prepoznati gradnik v vzorcu in pravilo v nizu števil ter vzorec in niz nadaljevati. Podrobneje boš spoznal tudi zaporedje in njegovo vlogo pri matematiki.

 13. Obdelava podatkov

  Pri raziskovanju številčno obsežnejših pojavov v vsakdanjem življenju boš zbiral podatke, jih zapisoval in prikazoval na različne načine. Pri interpretaciji rezultatov so v veliko pomoč tipične vrednosti, zato boš v tem poglavju spoznal povprečje, modus in mediano. Z njimi boš kritično obdelal podatke, da jih boš bolje razumel in prepoznal morebitno napako ali zavajanje.