Skrivnosti števil in oblik 8

Interaktivno gradivo za matematiko v 8. razredu

 1. Številske množice

  Do sedaj si poznal množico naravnih števil in množico ulomkov. V tem poglavju se bo tvoje znanje o številskih množicah razširilo in poglobilo. Spoznal boš množici celih števil in racionalnih števil ter njune značilnosti. Števila iz teh množic boš znal tudi primerjati med seboj, jih urediti po velikosti ter jim zapisati nasprotno in absolutno vrednost.

 2. Računske operacije z racionalnimi števili

  Sedaj ko si spoznal nova števila, jih boš tudi sešteval in odšteval ter množil in delil. Izračunal boš vrednost izrazov s celimi in racionalnimi števili.

 3. Potenciranje in korenjenje

  V tem poglavju boš ponovil pojme o računski operaciji potenciranje. Uporabil boš pravila o množenju in deljenju potenc ter računal izraze s potencami. Več boš izvedel o kvadriranju racionalnih števil. Spoznal boš novo računsko operacijo korenjenje in se naučil koreniti števila. Informativno se boš seznanil z novo množico števil, to je z realnimi števili.

 4. Izrazi s spremenljivkami

  V tem poglavju boš spoznal izraze s spremenljivkami in izračunal njihove vrednosti za dano vrednost spremenljivke. Sešteval, odšteval boš podobne enočlenike. Množil boš veččlenik z enočlenikom ter izpostavil skupni faktor veččlenika.

 5. Enačbe in neenačbe

  V tem poglavju boš ponovil pojem enačbe in njeno rešitev ter množico rešitev. Naučil se boš reševati enačbe s celimi in racionalnimi števili. Enačbe boš reševal ali s premislekom in uporabil znanje o nasprotnih računskih operacijah ali s pomočjo diagrama. Prepoznal boš identične in ekvivalentne enačbe. V množici celih števil boš reševal preproste neenačbe.

 6. Funkcije

  Ponovil boš, kako upodobiš množico točk na številski premici. Spoznal boš koordinatni sistem in znal upodobiti točko v ravnini. Izvedel boš, kako odvisnost med spremenljivkama prikažeš z enačbo, preglednico ali grafom.

 7. Odvisnosti in sorazmerja

  Prepoznal in opredelil boš premo in obratno sorazmerje. S sklepanjem boš reševal besedilne naloge o premem in obratnem sorazmerju. Reševal boš naloge z odstotki.

 8. Večkotniki

  Znal boš opisati večkotnik in ga označiti. Izvedel boš, kolikšna je vsota notranjih in zunanjih kotov večkotnika. Usvojil boš pojem pravilni večkotnik. Uporabil boš strategije za računanje obsega in ploščine večkotnikov.

 9. Krog in deli kroga

  V tem poglavju boš spoznal število π, ki je količnik med obsegom in premerom kroga. Izvedel boš tudi, kolikšna je vrednost števila π, ter znal izračunati obseg in ploščino kroga z uporabo formule. Znal boš tudi izračunati obseg in ploščino delov kroga, kot je dolžina krožnega loka ali ploščina krožnega izseka in krožnega kolobarja.

 10. Pitagorov izrek

  Poimenoval boš stranice pravokotnega trikotnika in ponovil lastnosti tega trikotnika. Spoznal boš vsebino Pitagorovega izreka in ga uporabil pri računanju dolžin neznanih stranic v pravokotnem trikotniku.

 11. Kvader in kocka

  V tem poglavju boš ponovil računanje površine in prostornine kvadra in kocke. Uporabil boš Pitagorov izrek pri računanju neznanih količin pri kvadru in kocki.