Skrivnosti števil in oblik 7

Interaktivno gradivo za matematiko v 7. razredu
 1. Naravna števila

  Osnovne pojme v zvezi z naravnimi števili si spoznal že v nižjih razredih. V tem poglavju pa se bo tvoje znanje o naravnih številih še poglobilo. Spoznal boš, kako poiščeš najmanjši skupni večkratnik, določil delitelje dveh ali več števil in njihov največji skupni delitelj.

 2. Ulomki

  Ulomke si spoznal že v nižjih razredih. V tem poglavju pa se bo tvoje znanje o ulomkih še poglobilo. Spoznal boš, kako ulomke upodobiš na številski premici, računal boš celoto in dele celote, razširjal in krajšal ulomke. Naučil se boš tudi, kako ulomek zapišeš kot decimalno število in obratno.

 3. Računanje z ulomki

  V tem poglavju se boš naučil seštevati in odštevati ter množiti in deliti ulomke. Pridobljeno znanje boš uporabil pri računanju vrednosti številskih izrazov in v besedilnih nalogah.

 4. Izrazi s spremenljivkami, enačbe in neenačbe

  Spoznal boš izraze s spremenljivkami in postopke, s katerimi boš izraze poenostavil. Za dane vrednosti spremenljivk boš izračunal vrednost izraza. V tem poglavju se boš srečal tudi s preprostimi enačbami in jih reševal s premislekom, preglednico in diagramom.

 5. Odstotki

  Odstotki so del našega vsakdanjega življenja. Po obravnavi tega poglavja jih boš zagotovo bolje razumel. Znal jih boš predstaviti z deli celote, jih zapisati z decimalnim številom in računati z njimi.

 6. Vzorci in zaporedja

  V tem poglavju boš spoznal, kako so v matematiki definirani vzorci in kakšna je povezava z vzorci, ki jih srečuješ v vsakdanjem življenju. Naučil se boš prepoznati pravilo v vzorcu in vzorec po tem pravilu tudi nadaljevati. Podrobneje boš spoznal tudi zaporedja in njihovo vlogo pri matematiki.

 7. Preslikave

  V tem poglavju boš spoznal preslikave in simetrijo, ki je od nekdaj privlačila ljudi. Ko se pogledaš v ogledalo, vidiš zrcalno sliko svojega obraza. Pročelja nekaterih stavb so simetrična, leva polovica je popolnoma enaka desni polovici. Spoznal boš, katere oblike so osno oziroma središčno somerne. Skratka, spoznal boš veliko novih stvari o preslikavah.

 8. Trikotniki

  Trikotnike si spoznal že v 1. razredu, nato pa vsako leto še kakšno podrobnost več. V tem šolskem letu pa boš o trikotnikih izvedel skoraj vse: kako so razvrščeni glede na dolžine stranic in velikosti notranjih kotov, kako jih načrtamo. Spoznal boš pojma višina trikotnika in težišče trikotnika. Trikotniku boš znal tudi očrtati in včrtati krog.

 9. Štirikotniki

  Štirikotnika, kot sta kvadrat in pravokotnik, si spoznal že v nižjih razredih. V tem šolskem letu pa boš znanje o štirikotnikih še poglobil. V življenju vidimo veliko stvari v obliki štirikotnika: obliko pravokotnika imajo nekatere strehe hiš in tudi večina miz, stopnice, pročelja vrat, oken itd.

 10. Obsegi in ploščine

  Pojma obseg in ploščina lika si spoznal že v nižjih razredih. V tem poglavju pa boš svoje znanje še poglobil tako, da boš podrobno spoznal, kako izračunamo obseg in ploščino štirikotnikom in trikotnikom.

 11. Geometrijski liki in telesa

  V nižjih razredih si spoznal razliko, kaj je geometrijski lik in kaj geometrijsko telo. V tem poglavju se boš naučil sestaviti in narisati mrežo geometrijskih teles.

 12. Obdelava podatkov

  V tem poglavju boš določal lego točke v koordinatnem sistemu, razporejal geometrijske like ali števila po določenih lastnostih, prikazoval podatke s preglednico, s stolpčnim, bločnim in krožnim diagramom. Spoznal boš kombinatorično drevo ali drevesni prikaz, računal aritmetično sredino ter pripravil empirično in matematično preiskavo.