Dotik narave 6
Prenovljena izdaja

Interaktivno gradivo za naravoslovje v 6. razredu
 1. Od Sonca do hrane

  Od sončne energije je odvisno življenje na Zemlji. Vpliva na kroženje vode, premikanje zraka in nastanek hrane v rastlini. Organizmi so sestavljeni iz ene ali več celic. Rastline izdelujejo hrano s pomočjo fotosinteze, za katero so potrebni sončna svetloba, ogljikov dioksid in voda. Hrano potrebujemo za življenjske procese. Poznamo neobnovljive in obnovljive vire energije.

  Ključne besede:

  • sončna (svetlobna) energija, kroženje vode, pretvarjanje sončne energije
  • celica, celična stena, vakuola, mitohondrij, celična membrana, celično jedro
  • fotosinteza, klorofil, sladkor glukoza
  • celično dihanje, razgradnja sladkorja glukoze
  • geotermalna energija, jedrska energija, fosilna goriva, biomasa
  • neobnovljivi in obnovljivi viri energije
  • električna energija
 2. Vse je iz snovi

  Snov je vse, kar ima maso in zavzema določeno prostornino. Snovi so čiste snovi ali zmesi. Čiste sestavljajo delci ene vrste in imajo zato stalno sestavo in značilne lastnosti, zmesi pa so iz dveh ali več čistih snovi, zato lastnosti in sestava nista stalni. Čistih snovi je v okolju zelo malo.

  Ključne besede:

  • snov, čiste snovi, zmesi, surovine ali materiali
  • viri snovi – voda, zrak, tla, živa narava
  • agregatna stanja snovi: trdno, tekoče in plinasto stanje snovi
  • električna prevodnost, toplotna prevodnost, magnetne lastnosti snovi
  • nevarne snovi
  • toplotni tok, toplotni prevodniki in izolatorji
 3. Od kamnin do rastlin

  Nastajanje prsti je proces, pri katerem se zaradi delovanja dejavnikov okolja in organizmov različne snovi spreminjajo v prst. Ta se nenehno spreminja in neprestano nastaja. Na ta dolgotrajen proces vplivajo matična podlaga, površje, podnebje, voda, organizmi in čas.

  Ključne besede:

  • Zemljina skorja, plašč, jedro
  • kamninski krog, magmatske, metamorfne, sedimentne kamnine
  • prst, sloj prsti, talna povrhnjica, podtalje, preperevanje
 4. Iz življenja rastlin

  Na Zemlji v okoli 65 milijonih kvadratnih kilometrov listov vsak dan poteka fotosinteza, pri kateri nastajata kisik in hrana. Rastline reagirajo na svetlobo različnih valovnih dolžin in se obračajo v njeno smer. Rastejo v nasprotni smeri težnosti in se odzivajo na okolje.

  Ključne besede:

  • seme, kalček, semenska lupina, koreničica, kalitev
  • korenina, koreninski vršiček, gomolji, oprijemalne, sesalne, zračne korenine
  • steblo, stebelni vršiček, poganjek, deblo, korenika, nadzemna in podzemna preobražena stebla
  • list, povrhnjica, listne reže, preobraženi listi
  • transport snovi, transport hrane, založna tkiva
  • nespolno razmnoževanje, pritlika, cepič, potaknjenec, zarodni brstič
  • spolno razmnoževanje, cvet, pestič, prašnik, pelod, oprašitev
 5. Raznolikost rastlin

  Rastline so eno izmed kraljestev organizmov, v katerem je več kot 320.000 danes poznanih vrst. V tej skupini so lesne rastline – drevesa in grmovje, ter zeli – cvetnice, trave, praprotnice in mahovi. Za to vrsto organizmov je značilno, da (razen nekaterih izjem) energijo za rast in delovanje organizma pridobivajo s fotosintezo. Znanstvena veda, ki obravnava rastline, je botanika.

  Ključne besede:

  • steljčnica, alge, mahovi, praproti, semenke
  • golosemenke, kritosemenke, enokaličnice, dvokaličnice
 6. Ekologija in varstvo okolja

  Človek je organizem, ki okolje spreminja tako močno, da vpliva na vse druge organizme. Z različnimi ukrepi in omejitvami skušamo ohraniti okolje v stanju, ki je primerno za bivanje vseh vrst organizmov, ki na posameznem območju živijo.

  Ključne besede:

  • neživi dejavniki okolja
  • živi dejavniki okolja, mesojede rastline, zajedavci, bolezni rastlin
  • gozdni sloji
  • proizvajalci, potrošniki, rastlinojedi in mesojedi organizmi, razkrojevalci
  • ekosistem
  • komunalni odpadki, industrijski odpadki, nevarni odpadki, jedrski odpadki
  • recikliranje, trajnostna raba surovin, pravilno odlaganje odpadkov, ločevanje odpadkov