Skrivnosti števil in oblik 6

Interaktivno gradivo za matematiko v 6. razredu
 1. Naravna števila

  Osnovne pojme v zvezi z naravnimi števili si spoznal že v nižjih razredih. V tem poglavju pa se bo tvoje znanje o naravnih številih še poglobilo. Spoznal boš velika števila, urejal števila po velikosti, določal večkratnike in delitelje števil ter spoznal pravila za deljivost naravnih števil. Spoznal boš tudi rimske številke.

 2. Računske operacije z naravnimi števili

  Sešteval in odšteval boš decimalna števila. Prav tako jih boš množil in delil s potenco števila 10. Množil boš dve decimalni števili. Delil boš dve naravni števili, katerih količnik je decimalno število, in naredil preizkus. Delil boš dve decimalni števili in naredil preizkus. Ocenil boš rezultat posamezne računske operacije. Rešil boš besedilno nalogo in pri računanju z decimalnimi števili uporabil žepno računalo. Uril se boš v zanesljivem računanju vrednosti številskega izraza z decimalnimi števili in za izbrano vrednost spremenljivke izračunal vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako.

 3. Ulomki

  Spoznal boš pojem ulomka. Znal boš zapisati ulomek, ki je ponazorjen grafično. Razumel boš pojme števec, imenovalec in ulomkova črta. Izračunal boš del celote in upošteval besedilo naloge. Tudi sam boš na modelu ali na številski premici ponazoril dani ulomek.

 4. Decimalna števila

  Vrednost količine boš zapisal z decimalnim številom. Desetiški ulomek boš zapisal z decimalno številko in obratno. Decimalno število boš upodobil na številski premici. Dve decimalni števili boš primerjal med seboj. Nabor števil boš uredil po velikosti. Decimalno število boš ustrezno zaokrožil.

 5. Računske operacije z decimalnimi števili

  Sešteval in odšteval boš decimalna števila. Decimalna števila boš množil in delil s potenco števila 10. Množil boš dve decimalni števili. Delil boš dve naravni števili, pri katerih je količnik decimalno število in naredil preizkus. Delil boš dve decimalni števili in naredil preizkus. Ocenil boš rezultat posamezne računske operacije. Rešil boš besedilno nalogo in uporabil žepno računalo pri računanju z decimalnimi števili. Uril se boš v zanesljivem računanju vrednosti številskega izraza z decimalnimi števili in za izbrano vrednost spremenljivke izračunal vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako.

 6. Enačbe in neenačbe

  Izvedel boš, kaj je izjava. Znal boš razložiti, kaj je enačba. Spoznal boš, kaj je osnovna množica in kaj množica rešitev enačbe. Seznanil se boš z več načini reševanja enačb. Zapisal boš enačbo glede na dano besedilo in jo rešil. Zapisal boš neenačbo glede na dano navodilo. Rešil boš neenačbo s premislekom ali preglednico. Zapisal boš neenačbo po besedilu in jo rešil; zapisal boš množico rešitev in jo preveril po besedilu.

 7. Osnovni geometrijski pojmi

  Izvedel boš, v kakšni medsebojni legi sta lahko točka in premica. Odnos boš predstavil s simbolnim zapisom. Prepoznal boš medsebojno lego dveh premic v ravnini in jo predstavil s simbolnim zapisom. Izvedel boš, da je razdalja med krajiščema enaka dolžini daljice, in spoznal simbolni zapis. Naučil se boš prepoznati in narisati skladni daljici.

 8. Koti in merjenje kotov

  Spoznal in usvojil boš pojem kota. Znal boš kot zapisati simbolno. Razumel boš pojme, kot so vrh in kraka kota, meja ter notranjost in zunanjost kota. Razlikoval boš med pojmoma ostri in udrti kot. Naučil se boš poimenovati različne kote glede na velikost. Znal boš narisati kot glede na dano velikost. Spoznal boš enote za merjenje velikosti kotov in znal z njimi tudi računati.

 9. Krožnica in krog

  Spoznal boš razliko med krogom in krožnico, med polmerom in premerom. Pokazal in narisal boš krožni lok, krožni izsek in središčni kot. Narisal boš tetivo z dano dolžino ter razlikoval med tetivo in tangento. V dani razdalji od središča krožnice boš narisal premico in jo poimenoval (sekanta, tangenta, mimobežnica). Pri načrtovalnih nalogah boš upošteval, da je tangenta pravokotna na polmer.

 10. Obseg, ploščina, prostornina in masa

  Naučil se boš meriti obseg in ploščino kvadrata in pravokotnika. Določil boš površino in prostornino kvadra in kocke. Maso boš izražal z različnimi merskimi enotami.

 11. Vzorci, simetrija in zaporedja

  Pri raziskovanju vzorcev boš razvijal matematično mišljenje in predstavo. Upošteval boš matematična pravila in prepoznaval pravila v vzorcih, vzorce oblikoval in jih nadaljeval. Reševal boš situacije in razvijal različne metode reševanja. Ob besedilnih nalogah ter z iskanjem in uporabo različnih poti do rešitev boš razvijal ustvarjalnost.

 12. Obdelava podatkov

  Sistematično boš zapisoval meritve v preglednico. Spoznal boš prednosti urejenih podatkov. Naučil se boš razbrati podatek iz stolpčnega in krožnega diagrama. Tudi sam boš predstavljal podatke v obliki stolpčnega in krožnega diagrama.