Jaz, midva, mi 8

Interaktivno gradivo za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu
 1. Demokracija od blizu

  Slovenija je demokratična država. Oblast je razdeljena na tri veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Veje oblasti so med seboj povezane, nadzorujejo druga drugo, hkrati pa je njihovo delovanje samostojno. Zakonodajna oblast je v rokah državnega zbora in državnega sveta. Izvršilno oblast izvršujeta predsednik države in vlada. Sodna oblast pripada sodiščem. Mediji morajo delovati v službi državljanov in opravljati nadzor nad ostalimi vejami oblasti. Dolžnost države je zagotoviti možnosti za pluralnost medijskega prostora. Novinar mora poskrbeti, da so informacije, ki jih sporoča, resnične, preverljive in nepristranske. V demokratični ureditvi imajo zelo pomembno vlogo volivci. Polnoletni državljani, ki želijo sooblikovati družbo in dogajanje v svoji ožji in širši skupnosti, se udeležujejo volitev in referendumov, spremljajo politično dogajanje in se organizirajo v državljanskih akcijah, so aktivni državljani.

 2. Finance, delo, gospodarstvo

  V sodobnem času je za večino gospodarsko uspešnih in s tem razvitih držav na svetu značilen kapitalistični sistem, ki temelji na zasebni lastnini in svobodnem trgu. V kapitalizmu lahko vsak posameznik, ki ima nek kapital, ustanovi podjetje. Tudi država lahko ustanovi javne zavode in zaposluje delavce. V Sloveniji država spodbuja zaposlovanje. V Ustavi Republike Slovenije so zapisane tudi ekonomske pravice državljanov. Slovenija je vključena v številne mednarodne ekonomske organizacije, kar je pomembno za naš gospodarski razvoj in uspeh. Delavci imajo ustavno pravico povezati se v sindikate. Z aktivnim sindikalnim gibanjem uresničujejo svoje ekonomske pravice ter se dogovarjajo z delodajalci. Država pridobiva denar za svoje delovanje s sistemom davkov in nedavčnih prihodkov.

 3. Slovenija, Evropska unija, svet

  Leta 1992 je Slovenija postala članica OZN. Leta 2004 je postala tudi članica EU, zveze držav v Evropi, ki imajo za skupen cilj mir, svobodo, varnost, napredek, spoštovanje kulturnih, jezikovnih in drugih razlik. Članstvo v EU državljanom prinaša veliko ugodnosti, na primer nemoteno potovanje, izobraževanje in delo v državah članicah, varstvo potrošnikov, enotno denarno valuto za države v evroobmočju in drugo. Državi članstvo prinaša tudi odgovornosti, kot so spoštovanje in sprejetje skupne zakonodaje EU ter upoštevanje predlogov in mnenj EU. Hkrati z aktivno vlogo v EU in OZN se je Slovenija zavzela za aktivnosti tudi v nekaterih drugih mednarodnih organizacijah, kot sta Nato in OECD. Njena aktivna vloga v njih ji omogoča, da je v svetu prepoznavnejša, konkurenčna in varna država.

 4. Svetovna skupnost

  Globalizacija je proces povezovanja sveta na vseh področjih človekovega delovanja. Proces globalizacije je pospešen s tehnološkim razvojem. Zaradi globalizacije smo ljudje postali bolj razgledani in svetovljanski in čedalje bolj razmišljamo o svetovnih razsežnostih. Kljub globalizaciji in povezovanju sveta, ki ga globalizacija omogoča, pa še vedno obstajajo razlike med razvitimi in nerazvitimi deli sveta. Ob izčrpavanju virov, kar je značilno za današnji razvoj, postaja vse pomembnejše vprašanje trajnostnega razvoja oziroma kako poznejšim generacijam zagotoviti življenje v enakih razmerah, kot jih imamo mi. Vprašanja, s katerimi se srečuje sodobno človeštvo, so varovanje okolja, skrb za ostarele in bolne, socialne razlike in njihova premostitev ter zagotavljanje socialnega varstva.